Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email
YouTube    Facebook

Přijímací řízení

Kritéria pro přijímací řízení

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovil ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy kritéria pro přijímací řízení do prvního ročníku denního studia pro školní rok 2017/2018

1. Výsledek přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a v nástavbovém studiu.

Výsledek přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů, tj. test z matematiky a českého jazyka a literatury. 

- hodnocení testu z českého jazyka a literatury: maximálně 50bodů
- hodnocení testu z matematiky: maximálně 50bodů
- průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, nebo - v případě nástavbového studia - 1. pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s výučním listem, zaokrouhlený na dvě desetinná místa (maximálně 60 bodů)

 

2. Doplňkové kritérium (v případě rovnosti bodů) - prospěch z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, nebo - v případě nástavbového studia - 1. pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s výučním listem.

 

3. V případě malého počtu přihlášených uchazečů může ředitel rozhodnout o tom, že obor nebude otevřen.

 

4. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, pokud je požadována podle nařízení vlády č. 211/Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

V Humpolci 22. 1. 2017

 

Mgr. Otakar Březina

ředitel školy


Počty přijímaných žáků


Termíny podání přihlášek

 • do 1. března 2018
 • přihlášky se podávají řediteli střední školy osobně nebo poštou
 • u všech nabízených studijních a učebních oborů, kromě nástavbového studia a studia při zaměstnání, musí uchazeč na přihlášce ke studiu doložit lékařské potvrzení


Termíny přijímacích zkoušek

 • 12. duben 2018 (první řádný termín - čtyřleté studium)
 • 16. duben 2018 (druhý řádný termín - čtyřleté studium)

 

 • 10. květen 2018 (první náhradní termín)
 • 11. květen 2018 (druhý náhradní termín)


Výsledky přijímacích zkoušek

 • ředitel školy zveřejní do 3 pracovních dnů od data, kdy CERMAT uvolní výsledky příjímacích zkoušek, seznam přijatých uchazečů
 • rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává
 • písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům


Odevzdání zápisového lístku

 • uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu (nevztahuje se na nástavbové studium)
 • zápisový lístek se odevzdává řediteli střední školy
 • pokud se uchazeč hlásí ze základní školy, obdrží zápisový lístek na základní škole
 • pokud se uchazeč hlásí odjinud, obdrží zápisový lístek na základě písemné žádosti na příslušném krajském úřadě dle trvalého místa bydliště (pro kraj Vysočina – Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava)
 • pokud škola do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení
 • vzor vyplnění zápisového lístku - zde (vyplňujte pouze žlutě zvýrazněnou část)


Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • o výsledku odvolacího řízení rozhoduje krajský úřad
 • rozhodnutí musí oznámit nejpozději do 30 dnů

 

Ukázka typových úloh


Formuláře přihlášek ke studiu

 

Je určena pro přihlašování uchazečů na denní formu vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou, a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s maturitní zkouškou v případech, kdy u nich není Rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u zde uvedených oborů vzdělání, i ke zkrácenému studiu.

Slouží pro přihlašování uchazečů na všechny formy vzdělávání v oborech nástavbového studia (podmínkou je úspěšné ukončení stanoveného oboru vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání, případně odpovídajícího vzdělávání v ostatních formách vzdělávání). Jde jak o obory bez talentové zkoušky, tak obory s talentovou zkouškou. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na zde uvedené obory vzdělání, i ke zkrácenému studiu.

Slouží pro přihlašování na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání ve dvou a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou v případech, kdy u nich není Rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního na zde uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání, i ke zkrácenému studiu.

 

 

 

 

 

 

 

1 cech obkladacu logo casopis 4 6
logoagroportal agrojournal