Přihláška ke školnímu stravování

Řádně vyplněnou přihlášku ke stravování zašlete nejpozději do 31. 7. 2020
Přihláška ke školnímu stravování

 

 

 

Poskytovatel školního stravování:

  • ČZA v Humpolci, Školní 764, 396 01 Humpolec 
  • vedoucí: Lenka Beznosková, telefon: 565 532 147, e-mail: beznoskova@cza-hu.cz

Školní jídelna poskytuje celodenní stravování žákům ubytovaným na DM a obědy ostatním žákům.

Přihláška ke stravování

Řádně vyplněnou přihlášku ke stravování zašlete po zřízení povolení k inkasu v bance (nejedná se o trvalý příkaz!!!) na adresu školy nejpozději do 31. 7. 2020.

Údaje o strávníkovi, případně jeho zákonném zástupci ŠJ používá pro povinné vedení školní matriky (§28 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, § 2 Vyhlášky č.364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení). U strávníků mladších 18let jsou údaje o zákonném zástupci na přihlášce povinné. Organizace se zavazuje nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů.

Převzetím řádně vyplněné přihlášky ke stavování škola uzavírá se zletilými žáky, nebo zákonnými zástupci nezletilých žáků, smluvní vztah o zajištění stravování.

Způsob úhrady stravného a ubytování

V případě přihlášení celodenního stravování začne strava běžet od 1. 9. 2020 snídaní. Přihlášením jen obědů začíná  strava běžet od 1. 9. 2020 obědem.

Platby za stravování a ubytování budou prováděny inkasem z účtu s měsíčním předstihem kolem 15. dne v měsíci. Platba stravného (+ příp.ubytování) na září 2020 proběhne v polovině srpna 2020.

Pokud stravné nebude uhrazeno nejpozději k poslednímu dni v měsíci, žák nebude přihlášen ke stravování.

Vyúčtování plateb (vrácení přeplatků) bude provedeno 1x ročně a to v měsíci červnu (červenci), případný přeplatek bude zaslán na Váš účet uvedený v přihlášce ke stravování.

Číslo účtu školy: 19- 3844090257/0100

Čipy

K prokázání oprávněnosti nároku na stravu slouží čipy, které současně umožňují změnu druhu a odhlašování stravy na terminále, včetně otevírání vchodu do školy.

Čipy jsou vydávány proti záloze 100 Kč v hotovosti. Čipy budou žákům vydány 1.den školy třídními učiteli. Žák je povinen vrátit čip při ukončení studia, popř. ho lze vrátit nejpozději do jednoho roku po odebrání poslední stravy.

Podmínky výdeje stravy

Po přihlášení ke stravování je povinností strávníka odhlašovat si stravu na dny, kdy se nemůže na stravování dostavit, případně na ni nemá nárok. Školní stravování (za sníženou cenu) nelze poskytovat ve dnech nepřítomnosti žáka ve škole. První den neplánované nepřítomnosti se pro účely školního stravování považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. Neodebraná strava propadá bez náhrady. V období školních prázdnin jsou všichni žáci ze stravování automaticky odhlášeni. Strava se podává na talíře a je určena ke konzumaci v jídelně.

Odhlašování stravy

Odhlášení stravy je možné nejpozději do 13.00 hodin na následující den pomocí čipu na terminále, prostřednictvím přiděleného hesla online, telefonicky na čísle 565 532 147, 773 574 231 – na ten samý den nejpozději do 7:30 hodin, e-mailem beznoskova@cza-hu.cz.

Tyto pokyny jsou součástí Vnitřního řádu školní jídelny ČZA v Humpolci a svým podpisem na přihlášce ke školnímu stravování potvrzuji, že jsem s ním byl srozuměn.

Mgr. Otakar Březina, ředitel školy

 

 

Přidáno 12. 6. 2020, autor: Martin Viktora

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme: