Volby do školské rady

Volby členů školské rady proběhnou 31. května a 1. června
Volby do školské rady

Volby do školské rady České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy se budou konat 31. května 2024 a 1. června 2024 od 0:00 do 24:00 hodin elektronickou cestou. Odkaz pro hlasování bude oprávněným voličům oznámen nejméně pět dnů před volbami prostřednictvím e-mailu.

Volby budou probíhat jednokolovým systémem tajným hlasováním.

Kandidáta na člena školské rady může navrhnout zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák (členové školské rady volení zákonnými zástupci a zletilými žáky) a pedagogický pracovník (členové školské rady volení pedagogy), přičemž navrhovatel může navrhnout i více kandidátů.

Školská rada má 2 členy volené zákonnými zástupci a zletilými žáky, 2 členy volené pedagogy a 2 členy nominované zřizovatelem.

Návrhy na kandidáty se podávají řediteli školy nejpozději 14 dnů před konáním voleb, přičemž návrh obsahuje: název školy, jméno, příjmení a trvalý pobyt navrhovatele, jméno, resp. jména a příjmení navrhovaných kandidátů, trvalý pobyt, zda se jedná o kandidáta za oprávněné osoby nebo pedagogické pracovníky, podpis navrhovatele.

K návrhu musí být rovněž přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky volitelnosti, resp. že tyto překážky ke dni voleb pominou.

Pokud návrh nesplňuje výše vyjmenované požadavky nebo pokud obsahuje zjevné nesprávnosti, vyzve ředitel školy prokazatelným způsobem navrhovatele, aby závady v návrhu nejpozději do 7 dnů před začátkem voleb odstranil. Pokud ten tak neučiní nebo pokud navrhovaný kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti, nebude návrh přijat a ředitel školy rozhodne o jeho odmítnutí. Rozhodnutí o odmítnutí návrhu s uvedením důvodu odmítnutí bez zbytečného odkladu zašle navrhovateli a informaci o nepřijetí návrhu zveřejní.

Kandidát se může vzdát své kandidatury před zahájením voleb. Vzdání se kandidatury je nezbytné učinit písemně a adresovat řediteli školy, který tuto informaci neprodleně zveřejní. Pokud by ke vzdání se kandidatury došlo v průběhu hlasování, k již odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.

Návrhy na kandidáty se podávají nejdříve dnem následujícím po zveřejnění oznámení o konání voleb a volební komise sestavuje jejich seznamy v abecedním pořadí zvlášť pro každé volby. Listiny kandidátů budou zveřejněny v den voleb na volebním místě.

Přidáno 30. 4. 2024, autor: Martin Viktora

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme: