Žádosti o informace

Informace se poskytují zveřejněním nebo na základě podání žádosti.

Zveřejněnou informací se rozumí taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, nebo pomocí telekomunikačního zařízení. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřená osoba sdělit pouze údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Žádost může být podána ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne pověřený pracovník žadateli neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není‐li žadateli informace poskytnuta, nebo nepovažuje‐li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemná žádost musí obsahovat: označení adresáta, jméno a příjmení žadatele (příp. název a sídlo žadatele) a spojení na něho. Žádost musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována. Neobsahuje‐li písemná žádost tyto údaje, není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a ředitel ji bez dalšího odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní‐li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitele školy, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli.

Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit maximálně o 10 dnů. Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí informace lze podat odvolání k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina prostřednictvím ředitele školy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 

Pracovníci pověření poskytováním informací

Mgr. Otakar Březina, ředitel školy

Telefon: +420 565 532 069
E‐mail: reditel@cza-hu.cz
 

Ing. Josef Horní, zástupce ředitele

Telefon: +420 565 532 069
E‐mail: horni@cza-hu.cz
 

Eva Karpíšková, sekretářka ředitele školy

Telefon: +420 565 532 069
E‐mail: cer@cza-hu.cz
 

Úhrady za poskytování informací

Škola je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna na žadatelích požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nebo zálohy. Úhrada za poskytnutí informace je příjmem školy.
 

Sazebník úhrad

Pořízení kopií na kopírovacím stroji, nebo tisk z počítače:

  • 1 list jednostranný A4/barva ‐ 1,50/10,00 Kč
  • 1 list oboustranný A4/barva ‐ 2,50/20,00 Kč
  • 1 list jednostranný A3/barva ‐ 3,00/20,00 Kč
  • 1 list oboustranný A3/barva ‐ 4,50/40,00 Kč
  • při barevném krytí větším než 30 % se cena násobí čtyřmi

Zaslání informace poštou:

  • sazby dle sazebníku České pošty

Vydání duplikátu a ověření vysvědčení, výučního listu, katalogového listu:

  • poplatek 50,00 Kč/1 strana

Přidáno 1. 7. 2023, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel:
Kraj Vysočina
Získali jsme: